Breaking News

Политика на поверителност

Политика на поверителност

Ние сме много щастливи, че показвате интерес към нашето предприятие. Защитата на данните е от особено висок приоритет за управлението на БГ-ТУРИСТ. Използването на интернет страниците на БГ-ТУРИСТ е възможно без посочване на лични данни; въпреки това ако заинтересовано физическо лице иска да използва някои специални услуги на предприятието чрез нашия сайт, може да стане необходима обработката на лични данни. Ако обработване на личните данни е необходимо и няма законово основание за такава обработка, ние обикновено получаваме съгласие от субекта на данните.

Обработката на лични данни като име, адрес, и-мейл адрес или телефонен номер на субекта на данни винаги ще става съгласно Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/GDPR) и в съответствие със специфичните разпоредби за защита на конкретни данни за страната, приложими и към БГ-ТУРИСТ. Чрез тази декларация за защита на данни нашето предприятие би искало да информира широката общественост за естеството, обхвата и целта на събирането, използването и обработването на лични данни. Освен това, субектите на данните са информирани, чрез тази декларация за защита на данни, за правата, на които те притежават.

Като контролиращ, БГ-ТУРИСТ е предприела и изпълнила многобройни технически и организационни мерки за осигуряване на най-пълната възможна защита на личните данни на субектите, обработвани чрез този сайт. Обаче данните, базирани на интернет прехвърляния може по принцип да имат пропуски на сигурност, така че абсолютна защита не може да бъде гарантирана. Поради тази причина, всяко физическо лице е свободно да прехвърля лични данни към нас чрез алтернативни средства, например по телефона.

 1. Определения

Декларацията за защита на данните на БГ-ТУРИСТ се основава на термините, използвани от Европейското законодателство за приемането на Общия регламент за защита на данните (GDPR). Нашата декларация за защита на данните трябва да бъде четлива и разбираема за широката общественост, както и за нашите клиенти и бизнес партньори. Да се осигури това, ние бихме искали първо да обясним използваната терминология.

В тази Декларация за защита на данни, ние използваме, inter alia, следните условия:

а) Лични данни

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице („субект на данни“). Идентифицируемо физическо лице е това лице, което пряко или косвено може да се установи, по-специално чрез позоваване на идентификатора като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече специфични признаци на физическата, физиологичната, генетичната, умствената, икономическата, културната или социалнтаа самоличност на това физическо лице.

б) Субект на данни

Съответно физическо лице е всяко идентифицирано или идентифицируемо физическо лице, чиито лични данни се обработват от контролиращия орган, отговарящ за обработката.

 1. c) Обработка

Обработка е всяка операция или съвкупност от операции, които се извършват върху лични данни или набор от лични данни, независимо дали чрез автоматизирани средства, като събиране, запис, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространение или другояче предоставяне, подравняването или комбиниране, ограничение, заличаване или унищожаване.

г) Ограничаване на обработката

Ограничение на обработката е маркировката на съхранени лични данни с цел ограничаване на тяхната обработка в бъдеще.

д) Профилиране

Профилиране означава всяка форма на автоматизирана обработка на лични данни, състояща се от използването на лични данни, за оценка на някои лични аспекти, свързани с физическо лице, по-специално да се анализират или предскажат аспекти относно това физическо лице, изпълнение в работата, икономическа ситуация, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.

 1. f) Псевдонимизация

Псевдонимизация е обработката на лични данни по такъв начин, че личните данни вече не могат да се придадат на субект на специфични данни без използване на допълнителна информация, при условие че такава допълнителна информация се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки, за да се гарантира, че личните данни не са отдадени за идентифицирано или идентифицируемо физическо лице.

ж) Контролиращ или контрольор, отговорен за обработката на данни

Контролиращият или контрольорът, отговорен за обработката е физическото или юридическо лице, обществен орган, агенция или друг орган, самостоятелно или съвместно с други, определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата на обработката се определят от правото на Съюза или държава-членкакъм него, контролиращият (администраторът) или специфичните критерии за неговото назначаване могат да се предоставят от действащото право в Съюза или негова Държава-членка.

з) Обработващ (Процесор)

Обработващ е физическо или юридическо лице, обществен орган, агенция или друг орган, който обработва личните данни от името на Контролиращия.

 1. i) Получател (Реципиент)

Получателят е физическо или юридическо лице, обществен орган, агенция или друг орган, на които се разкриват лични данни, независимо дали е трето лице или не. Обаче публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно проучване съгласно законодателството на Съюза или Държава-членка не се приемат като Получатели; обработката на тези данни от тези публични органи трябва да бъде в съответствие с правилата за защита на приложимите данни според целите на обработването.

 1. j) Трети страни

Трета страна е физическо или юридическо лице, обществен орган, агенция или орган, различен от субекта, контролиращ, обработващ и лицата, които под прякото ръководство на контролиращия или обработващия, са упълномощени да обработват лични данни.

к) Съгласие

Съгласие на субекта на данните е всяко свободно дадено, конкретно, информирано и недвусмислено посочване на желание на субекта на данни от които той или тя, чрез декларация или ясно положително действие, означава съгласие за обработването на лични данни, свързани с него(нея).

 1. Име и адрес на Контролиращия орган

Контролиращият орган за целите на Общия регламент за защита на данните (GDPR), други закони за защита на данни, приложими в Държавите-членки на Европейския съюз и други разпоредби, свързани със защитата на данните е:

БГ-ТУРИСТ

Варна

9000 Варна

България

Телефон: +359897252928

Email: deanco_82@abv.bg

Уебсайт: www.bg-turist.com

 

 1. Бисквитки

Интернет страниците на БГ-ТУРИСТ използват бисквитки. Бисквитките са текстови файлове, които се съхраняват в компютърна система чрез интернет браузър.

Много интернет сайтове и сървъри използват бисквитки. Много бисквитки съдържат така наречените бисквитка ID (идентификация). “ ID на Бисквитката“ е уникален идентификатор на бисквитката. Тя се състои от низ от знаци, чрез които интернет страници и сървъри могат да бъдат причислени към конкретен интернет браузър, в който е била съхранявана бисквитка. Това позволява на посещаваните интернет сайтове и сървъри да разграничават субекта на данни на отделния браузър от други интернет браузъри, които съдържат други бисквитки. Конкретен интернет браузър може да бъде разпознат и идентифициран с помощта на уникална ID бисквитка.

Чрез използването на „бисквитки“, БГ-ТУРИСТ може да предостави на потребителите на този сайт по-лесни услуги, които не биха били възможни без настройка за бисквитките.

С помощта на бисквитка, информация и оферти в нашия сайт могат да бъдат оптимизирани вземайки предвид потребителя на ум. „Бисквитките“ ни позволяват, както вече споменахме, да разпознаваме потребителите на нашия сайт. Целта на това разпознаване е да направи ползването на нашия сайт по-лесно за потребителите. Потребителят на сайта, който използва бисквитки, например не трябва да въвежда данните за достъп всеки път, когато уебсайтът е достъпен, защото това се взема от сайта, и по този начин бисквитките се съхраняват на компютърната система на потребителя. Друг пример е бисквитката на количката за пазаруване в един онлайн магазин. Онлайн магазинът запонмя предметите, които клиентът е поставил във виртуалната пазарска кошница чрез определената бисквитка.

Субектът на данните може по всяко време, да предотврати настройката на бисквитките от нашия сайт чрез съответната настройка на използвания интернет браузър, и по този начин може да се откаже постоянно всяка настройка на „бисквитките“. Освен това вече определени бисквитки могат да бъдат изтрити по всяко време чрез интернет браузър или други софтуерни програми. Това е възможно във всички популярни интернет браузъри. Ако субектът на данните деактивира определянето на бисквитките в използван интернет браузър, и не всички функции на нашия сайт могат да останат напълно използваеми.

 1. Събиране на общи данни и информация

Сайтът на БГ-ТУРИСТ събира поредица от общи данни и информация, когато съответно физическо лице или автоматизирана система извиква друг сайт. Тези общи данни и информация се съхраняват в досиетата на сървъра. Събрани могат да бъдат (1), видове браузъри и използвани версии, (2) операционната система използвана за достъпа до системата, (3) уебсайтът, от които достъпа до система достига нашия уебсайт (така наречените референции), (4) под-сайтове, (5) датата и времето на достъп до Интернет сайта, (6) интернет протоколния адрес (IP адрес), (7) интернет доставчика на достъп до системата и (8) всички други подобни данни и информация, които могат да бъдат използвани в случаи на нападения на нашите системи за информационни технологии.

Когато използва тези общи данни и информация, БГ-ТУРИСТ не вади никакви заключения за субекта на данните. Вместо това, тази информация е необходима за (1) предоставяне на съдържанието на нашия сайт правилно, (2) оптимизиране на съдържанието на нашия сайт, както и неговата реклама, (3) гарантира дългосрочната жизнеспособност на нашите системи за информационни технологии и уеб сайт технология и (4) предоставяне на правоприлагащите органи на необходимата информация за наказателно преследване в случай на кибер-атака. Следователно БГ-ТУРИСТ анализира анонимно събраните данни и информация, статистически, с цел увеличаване на защита на данните и сигурността на данните на нашето предприятие и да осигури оптимално ниво на защита за личните данни, които ние обработваме. Анонимните данни от файловете за регистриране на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от заинтересованото лице.

 1. Възможност за контакт чрез сайта

Сайтът на БГ-ТУРИСТ съдържа информация, която позволява бърз електронен контакт с нашето предприятие, както и директна комуникация с нас, което включва основен адрес на така наречената електронна поща ( имейл адрес). Ако субект на данни се свърже с контролиращия по имейл или чрез формата за контакт, личните данни предоставени от субекта на данни се съхраняват автоматично. Такива лични данни, предадени на доброволни начала от субекта на данни, подлежащи на администриране на данни се съхраняват за целите на обработката им или свързване със субекта на данни. Няма прехвърляне на тези лични данни на трети лица.

 1. Функция коментар в блога на сайта

БГ-ТУРИСТ предлага на потребителите възможност да оставят отделни коментари за индивидуални блог вноски на един блог, който е на сайта на контролиращия. Блогът е уеб базиран, общодостъпен портал, чрез който един или повече души, наречена блогъри или уеб-блогъри могат да публикуват статии или пишат мислите си в така наречените блогспотове. Блогспотовете обикновено могат да се коментират от трети лица.

Ако субектът на данни оставя коментари в блога, публикувани на този уебсайт, коментарите, направени от субекта на данни също се съхраняват и публикуват, както и информация относно датата на коментара и името на потребителя (псевдонима) избран от субекта на данните. Освен това IP адресът на субекта на данни, присвоен от доставчика на интернет услуги (ISP) също се регистрира. Това съхранение на IP адреса се осъществява от съображения за сигурност, и в че случай субектът на данните нарушава правата на трети лица, или поства незаконно съдържание чрез даден коментар. Съхранението на тези лични данни следователно е в интерес на администратора на данни, така че той може да оневинява в случай на нарушение. Тогава събраните лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен ако такова прехвърляне не се изисква от закона или е благоприятно за целите на отбрана на администратора на данни.

 1. Рутинно заличаване и блокиране на лични данни

Контролиращият орган на данни ще обработва и съхранява личните данни на субекта на данните само за периода, необходим за постигане на целите на съхранение, или, доколкото това е уречено от Европейския законодател или други законодатели в законови или подзаконови разпоредби, към които самият Контролиращият е предмет на контрол.

Ако цел на съхранение не се прилага, или ако периодът за съхранение на данни, предписани от Европейския законодател или друг компетентен законодател изтече, личните данни рутинно се блокират или изтриват съгласно законовите изисквания.

 1. Права на субекта на данни

а) Право на потвърждаване

Всеки субект на данни има право, предоставено от Европейския законодател, да получи от контролиращия орган потвърждение дали не се обработват лични данни, отнасящи се до него или нея. Ако заинтересованото физическо лице желае да се възползва от това право на потвърждение, той или тя може по всяко време, да се свържете с всеки служител на контролиращия орган.

б) Право на достъп

Всеки субект на данни има право, предоставено от Европейския законодател, да получи от контролиращия орган безплатна информация за неговите или нейните лични данни, съхранявани по всяко време и копие от тази информация. Освен това, европейските директиви и регламенти предоставят данни относно достъпа до следната информация:

 • цели на обработване;
 • категориите на съответните лични данни;

Получателите или категориите получатели, на които личните данни са били или ще бъдат разкрити, и по-специално получатели в трети страни или международни организации;

Където е възможно, предвидения период, за който личните данни ще бъдат съхранени, или, ако не е възможно, критериите, използвани за определяне на този период;

Съществуването на право на изискване от контролиращия орган поправяне или заличаване на лични данни, или ограничаване на обработката на лични данни относно субекта на данните, или противопоставяне на такъв процес на обработка;

Съществуване на право да се подаде жалба към съответния надзорен орган;

Когато личните данни не се събират от субекта на данните, се предоставя всякаква налична информация за техния източник;

Съществуване на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, посочени в член 22, параграф (1) и (4) от GDPR и най-малко в тези случаи, значимата информация за логиката, както и значението и предвидените последствия от такава обработка за субекта на данните.

Освен това субектът на данните има право да получи информация за това дали личните данни са прехвърлени в трета страна или международна организация. Когато случаят е такъв, субектът на данните има право да бъде информиран за подходящите гаранции, свързани с прехвърлянето.

Ако заинтересованото физическо лице желае да се възползва от това право на достъп, той или тя може по всяко време, да се свърже с всеки служител на контролиращия орган.

 1. c) Право на коригиране

Всеки субект на данни има право, предоставено от Европейския законодател, да получи от контролиращия орган без неоправдано забавяне коригирането на неточни лични данни, отнасящи се до него или нея. Вземайки предвид целите на обработката, субектът на данните има право да изисква извършване на поправяне на непълни лични данни, включително и чрез предоставяне на допълнителна декларация.

Ако заинтересованото физическо лице желае да упражни това право на поправяне, той или тя може по всяко време, да се свържи с всеки служител на контролиращия орган.

 1. d) Право на заличаване (Право да бъдеш забравен)

Всеки субект на данни има право, предоставено от Европейския законодател, да получи от контролиращия орган заличаване на лични данни, отнасящи се до него или нея без неоправдано забавяне, и контролиращият орган има задължението да  изтрие лични данни без неоправдано забавяне, когато се прилага едно от следните основания, когато обработка не е необходима:

Личните данни вече не са необходими по отношение на целите, за които те са били събрани или обработени по друг начин.

Субектът на данните може да оттегли съгласието, на което се основава обработката съгласно точка (а) на член 6, параграф (1) от GDPR или точка (а) на член 9, параграф (2) от GDPR и когато е налице друго правно основание за обработването.

Субектът на данните, може да възрази срещу обработката на данните съгласно член 21, параграф (1) от GDPR и когато няма по-висши законни основания за обработка, или субектът на данните се противопостави на преработката на данните съгласно член 21, параграф (2) на GDPR.

Личните данни, които са били незаконно обработени.

Личните данни трябва да бъдат изтрити за спазване на правното задължение съгласно законодателството в Съюз или Държава-членка, към което Контролиращият орган е задължен от своя страна.

Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество, посочени в член 8, параграф (1)  на GDPR.

Ако се прилага една от гореспоменатите причини, и ако субектът на данните желае да поиска заличаване на лични данни, съхранявани от БГ-ТУРИСТ, той или тя може по всяко време, да се свържет с всеки служител на контролиращия оирган. Служител на БГ-TТУРИСТ своевременно осигурява изпълнението на искането за заличаване с незабавно действие.

Когато Контролиращият е публикувал лични данни и е задължен по силата на член 17, параграф (1) за изтриване на личните данни, контролиращият, като взема предвид наличните технологии и разходите за изпълнение, взема разумни мерки, включително технически мерки, за да информира други контролиращи на обработване на личните данни, че субектът на данните е поискал(а) заличаване от тях на връзки, или копие или репликация на тези лични данни, що се отнася до случай, че такава обработка не се изисква. Служители на БГ-ТУРИСТ ще организира необходимите мерки в отделните случаи.

е) Правото на ограничение на обработка

Всеки субект на данни има право, предоставено от Европейския законодател, да получи от контролиращия орган ограничаване на обработка на данни, приложимо в един от следните случаи:

Когато точността на личните данни е оспорени от субекта на данни, за срок, който позволява на контролиращия орган да провери точността на личните данни.

Когато обработката е незаконна и субектът на данните се противопоставя на заличаване на личните данни и поиска вместо това ограничаване на използването им.

Когато контролиращият орган вече не се нуждае от тези лични данни за целите на обработката, но те се изискват от субекта на данните за установяване, упражняване или защита на правните искове.

Когато субектът на данните е възразил на обработката съгласно член 21, параграф (1) от  GDPR и в очакване на проверката дали законните основания на контролиращия заместват тези на субекта на данните.

Ако е изпълнено едно от гореспоменатите условия, и субектът на данни желае да поиска ограничаване на обработката на личните данни, съхранявани от БГ-ТУРИСТ, той или тя може по всяко време да се свърже с всеки служител на контролиращия. Служител на БГ-ТУРИСТ ще организира ограничаването на обработката.

 1. f) Право на преносимост на данни

Всяко заинтересовано лице има правото, предоставено от законодателя на Европейския съюз,да получава лични данни, отнасящи се до него или нея, които са били предоставени на контролиращ орган, във формат, често използван и структуриран, и машинно четим. Той или тя имат право да предават тези данни на друг администратор без затруднения от контролиращия, към който е предоставил лични данни, като обработката се основава на споразумение, съгласно точка (а) на член 6, параграф (1) от GDPR или точка (а) на член 9, параграф (2) на GDPR, или по сключен договор, съгласно буква (б) на член 6(1) на GDPR, както и когато обработката се извършва чрез автоматични средства, или когато обработка не е необходима за изпълнението на задача, която осъществява в обществен интерес или при упражняване на задачи на официален орган и придобити от контролиращия орган.

Освен това при упражняване на правото си на преносимост на данните съгласно член 20, параграф (1) от GDPR, субектът на данните има право да има лични данни, предавани директно от един контролиращ на друг, когато е технически възможно и когато така правейки не се нарушават неблагоприятно правата и свободите на други.

За затвърждаване правото на преносимост на данните, субектът на данни може по всяко време да контактува с всеки служител на БГ-ТУРИСТ.

ж) Право на възражение

Всеки субект на данни има право, предоставено от Европейския законодател, да възразява на основания свързани с конкретното му / й положение по всяко време, на обработката на лични данни, отнасящи се до него или нея, която се основава на буква (е) или (f) на член 6(1) от GDPR. Това се отнася и за профилирането на базата на тези разпоредби.

БГ-ТУРИСТ вече няма да обработва лични данни в случай на възражение, освен ако ние можем да докажем непреодолими легитимни основания за обработка, която заменя интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяване, упражняване или защита по правни искове.

Ако БГ-ТУРИСТ обработва лични данни за целите на директен маркетинг, субектът на данните има право да възрази по всяко време на обработката на лични данни, отнасящи се до него или нея във връзка с такава търговия. Това се отнася за профилирането, доколкото то е свързано с такъв директен маркетинг. Ако субектът на данните отправи възражение към БГ-УРИСТ относно обработката за преки маркетингови цели, БГ-ТУРИСТ вече няма да обработва личните данни за тези цели.

В допълнение, субектът на данните има право, на основания, свързани с неговото или нейното специално положение, да се противопостави на обработката на лични данни за него или нея от БГ-ТУРИСТ за научни или исторически изследователски цели, или за статистически цели, съгласно член 89, параграф (1) от GDPR, освен ако обработването е необходимо за изпълнението на задача, извършена по възникнала причина от обществен интерес.

За да се упражни правото на възражение, субектът на данните може да влезе в контакт с всеки служител на БГ-ТУРИСТ. В допълнение, субектът на данни е свободен в контекста на използването на услугите на информационното общество, и независимо от разпоредбите на Директива 2002/58/ЕС, да използва правото си на обект чрез автоматични средства, използвайки технически спецификации.

 1. h) Автоматизирано индивидуално вземане на решения, включително профилиране

Всеки субект на данни има право, предоставено от Европейския законодател, да не бъде предмет на решение, основано единствено при автоматизирана обработка, включително профилиране, решение което произвежда правни последици, отнасящи се до него или нея, или по подобен начин значително го / я засяга, като решението (1) не е необходимо за сключването или изпълнението на договор между субекта на данните и контролиращия орган, или (2) не е разрешено от закона на Държава-членка или Европейския съюз, към който администраторът е задължен субект и който също така определя подходящите мерки за гарантиране на субекта на данни на неговите/нейните права и свободи и законни интереси, или (3) не се основава на изричното съгласие на субекта на данните.

Ако решението (1) е необходимо за сключването или изпълнението на договор между субекта на данните и контролиращия орган, или (2) той се основава на изричното съгласие на субекта на данните, БГ-ТУРИСТ ще прилага подходящи мерки за защита на права на субекта на данните и неговите/нейните свободи и законни интереси, да използват правото си да получат човешка намеса от страна на администратора, да изразят своя гледна точка и да оспорят решението.

Ако субектът на данните желание да упражни правата си относно автоматизирани индивидуални решения, той или тя може по всяко време, да се свържете с всеки служител на БГ-ТУРИСТ.

 1. i) Право на оттегляне на съгласие за защита на данни

Всеки субект на данни има право, предоставено от Европейския законодател, да оттегли своето съгласие за обработването на неговите / нейните лични данни по всяко време.

Ако съответното физическо лице желае да упражни правото си на оттегляне на съгласието си, той или тя може по всяко време, да се свържете с всеки служител на БГ-ТУРИСТ.

 1. Разпоредби за защита на данните за прилагането и използването на AddThis

На този сайт, администраторът на данни има вградени компоненти на предприятието AddThis. AddThis е така наречения маркиран доставчик. Услугата дава възможност за опростено маркиране на интернет страници чрез наличните бутони. Чрез щракане върху компонента AddThis с мишката, или чрез щракане върху него се показва списък с отметки и споделяне на услуги. AddThis се използва от над 15 милиона уеб сайтове, и бутоните да се показват, според информацията на експлоатиращото предприятие, над 20 милиарда пъти годишно.

Опериращата фирма, експлоатираща AddThis е AddThis, Inc. 1595 Спринг Хил Роуд, Апартамент 300, Виена, Вирджиния 22182, САЩ.

Чрез обаждане до една от отделните страници на сайта, което се извършва от администратора, и на които е интегриран компонента AddThis, интернет браузъра на субекта на данните автоматично пита съответните компоненти на AddThis за изтегляне на данни от сайта www.addthis.com. В рамките на тази техническа процедура AddThis е информиран за посещението и на специфичните индивидуални страници на този сайт, който е бил използван от субекта на данните с помощта на информационните технологии. В допълнение, AddThis е информиран за IP адреса на системата на компютъра, присвоен от доставчика на интернет услуги (ISP) и използвани от субекта на данните, тип на браузъра и език, уеб страницата достъпна преди нашия уеб сайт, датата и времето на посещението на нашия уебсайт. AddThis използва тези данни за създаване на анонимни потребителски профили. Данните и информацията, изпратени на AddThis по този начин дават възможност на предприятието AddThis, както и на неговите филиали или техните партньори-предприятия, да се свържат с посетителите на уеб страниците на контролиращия с персонализирани и основана на интереси реклама.

AddThis показва персонализирана и по интереси реклама въз основа на една бисквитка, определена от тях. Тази бисквитка анализира отделните поведения на търсене на компютърната система, използвана от субекта на данните. Бисквитката спестява компютърно базирани изходящи посещения на интернет страници.

Субектът на данните може, по всяко време, да предотврати настройката на бисквитки чрез нашия сайт чрез съответната настройка на интернет браузъра, използван и по този начин постоянно да ограничава изкачащи бисквитки. Такава настройка на използвания интернет браузър ще попречи на AddThis задаването на бисквитка към системата на информационната технология на субекта на данните. Бисквитките могат също да бъдат изтрити от AddThis по всяко време чрез интернет браузър или други софтуерни програми.

Субектът на данните има възможност за постоянно възражение при обработката на лични данни от AddThis. За тази цел субектът на данни трябва да кликне върху бутона Отказ, под връзка http://www.addthis.com/privacy/opt-out, която определя неучастие на бисквитка. Неучастието на бисквитка, използвана за тази цел се поставя върху системата за информационните технологии, използвана от субекта на данните. Ако субектът на данните изтрива бисквитките от неговата система, тогава субектът на данни трябва да извика връзката отново и да зададе ново неучастие на бисквитка.

С определянето на неучастие на бисквитка, обаче, съществува възможността, уебсайтовете на администратора да не са напълно използваеми вече от субекта на данните.

Разпоредбите за защита на приложимите данни на AddThis могат да бъдат достъпни под http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

 1. Информационна защита на разпоредбите за прилагане и използване на Facebook

На този сайт, администраторът има вградени компоненти на предприятието Facebook. Facebook е социална мрежа.

Социалната мрежа е място за социални събрания в интернет, онлайн общност, която обикновено позволява на потребителите да общуват помежду си и да си взаимодействат във виртуалното пространство. Социалната мрежа може да служи като платформа за обмен на мнения и опит, или да позволи на интернет общността да предостави лична или служебно-свързана информация. Facebook позволява на потребителите на социалната мрежа да включват създаването на личните си профили, качване на снимки и изграждане на мрежа чрез приятелски искания.

Фирмата, експлоатираща Facebook е Facebook, Inc, 1 Хакер уей, Менло парк, CA 94025, САЩ. Ако човек живее извън Съединените щати или Канада, контрольорът, е Facebook Ирландия ООД, 4 Площад Гранд Канал, Пристанище Гранд Канал, Дъблин 2, Ирландия.

С всяко повикване на една от отделните страници на този интернет сайт, което се извършва от администратора и в която е интегриран компонент на Facebook (Facebook плъгини), уеб браузъра на система на информационната технология на субекта на данните е автоматична покана да изтеглите показването на съответния компонент на Facebook от Facebook чрез компонент на Facebook. Преглед на всички Facebook плъгини може да бъде достъпен под https://developers.facebook.com/docs/plugins/. В хода на тази техническа процедура, Facebook е предупреден от какви специфични под-сайтове на нашия сайт са били посетени от субекта на данните.

Ако субектът на данните е влезъл по същото време във Facebook, Facebook открива всяко посещение в нашия сайт от субекта на данните — и за цялата продължителност на престоя им в нашия интернет сайт — кои специфични под-сайтове на нашата интернет страница са били посетени от субекта на данните. Тази информация се събира чрез компонент на Facebook и е свързана със съответнияFacebook акаунт на субекта на данните. Ако субектът на данните кликне върху един от бутоните на Facebook, интегрирани в нашия сайт, например бутон „Харесвам“, или ако субектът на данните предоставя коментар, след това Facebook пасва тази информация с личните Facebook потребителски акаунти на субекта и съхранява личните му данни.

С всяко потърсване на една от отделните страници на този интернет сайт, което се извършва от администратора и в която е интегрирана Facebook компонент (Facebook плъгини), уеб браузъра на информационната технология система на субекта на данните е автоматично подкана да изтеглите показването на съответния компонент на Facebook от Facebook чрез компонент на Facebook. Преглед на всички на Facebook плъгини могат да бъдат достъпни под https://developers.facebook.com/docs/plugins/. В хода на тази техническа процедура, Facebook е предупреден от какви специфични под-сайт на нашия сайт е бил посетен от субекта на данните.

Facebook винаги получава, чрез Facebook компонентата си, информация за посещението на нашия сайт от субекта на данните, когато субектът на данните е влязъл по същото време във Facebook по време на посещение в нашия сайт. Това се случва независимо от това дали субектът на данните кликне върху компонент на Facebook или не. Ако такова предаване на информация към Facebook не е желателно за субекта на данните, тогава той или тя може да предотврати това, като излезе от своя Facebook акаунт преди посещение в нашия сайт.

Насоките за защита на данните, публикувани от Facebook, които са на разположение на https://facebook.com/about/privacy/,  предоставя информация за събирането, обработката и използването на лични данни от Facebook. В допълнение там е обяснено какви опции за настройка Facebook предлага защита на личния живот на субекта на данните. В допълнение различни конфигурационни опции са предоставят за позволяване на премахването на предаването на данни към Facebook. Тези приложения могат да се използват от субекта на данните за премахване на предаване на данни към Facebook.

 1. Разпоредби за защита на данните за прилагане и използване на YouTube

На този сайт, администраторът има вградени компоненти на YouTube. YouTube е интернет видео портал, който позволява видео издателите да настроят видео клипове и други потребители безплатно, което също предлага безплатно гледане, преглед и коментар по тях. YouTube ви позволява да публикувате всички видове видео, така че можете да получите пълен достъп до филми и телевизионни предавания, както и музикални клипове, трейлъри и клипове, направени от потребители чрез интернет портала си.

Фирмата, експлоатираща YouTube е YouTube, LLC, 901 Чери Авеню, Сан Бруно , CA 94066, САЩ. YouTube, LLC е дъщерно дружество на Google Inc., 1600 Амфитеатър ПКВИ Маунтан вю, CA 94043-1351, САЩ.

С всяко повикване на една от отделните страници на този интернет сайт, което се извършва от администратора и върху които е интегриран компонент YouTube (YouTube видео), интернет браузъра на системата на информационната технология на субекта на данните автоматично подканва да изтеглите показването на съответния компонент на YouTube. Допълнителна информация за YouTube може да бъде получена под https://www.youtube.com/yt/about/en/. В хода на тази техническа процедура, YouTube и Google придобиват познания какви специфични под-страници на нашия сайт са били посетени от субекта на данните.

Ако субектът на данните е влязъл YouTube, YouTube разпознава всяко повикване (посещение) за под-страница, която съдържа видео YouTube, кои специфични под-страници на нашия интернет сайт са били посетени от субекта на данните. Тази информация се събира от YouTube и Google и отделя към съответния акаунт на  YouTube на субекта на данните.

YouTube и Google ще получат информацията чрез компонент на YouTube, че субектът на данните е посетил нашия сайт, ако субектът на данните по време на посещения на нашия сайт е влязъл и в YouTube; това се случва независимо от това дали човек кликне върху YouTube видео или не. Ако такъв вид предаване на тази информация на YouTube и Google не е желателно за субекта на данните, предоставянето им може да бъде предотвратено, ако субектът на данните изключи своя профил в YouTube преди посещение в нашия сайт.

Разпоредбите за защита на данните в YouTube, са налични на https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, и предоставят информация за събирането, обработката и използването на лични данни от YouTube и Google.

 1. Правно основание за обработване

Член 6, параграф (1а) от GDPR служи като правна основа за обработка на операциите, за които ние получаваме съгласие за обработка за специфична цел. Ако обработването на личните данни е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данни е страна, както е случаят, например, когато операциите по обработка са необходими за доставка на стоки или да се предоставят други услуги, обработката се основава на член 6, параграф (1b) от GDPR. Същото важи и за подобни операции, които са необходими за извършване на предприемане преддоговорни мерки, например при запитвания относно нашите продукти или услуги. Нашата компания е предмет на правно задължение, от което обработването на лични данни се изисква, като за изпълнение на данъчнитени  задължения, обработката се основава на чл. 6 (1c) от GDPR. В редки случаи обработката на лични данни може да бъде необходима за защита на жизнените интереси на субекта на данните или на друго физическо лице. Това ще бъде случаят, например, ако един посетител е бил ранени в нашата компания и неговото име, възраст, данни за здравно осигуряване или друга важна информация ще трябва да бъде прехвърлена към лекар, болница или друга трета страна. Тогава обработката ще се основава на чл. 6 (1d) от GDPR. И накрая операции по обработка, могат да се основават на член 6(1f) от GDPR. Това правно основание се използва за обработка на операции, които не са обхванати от някоя от горепосочените законни основания, ако обработването е необходимо за целите на законните интереси, преследвани от нашата компания или от трети лица, освен когато тези интереси са засегнали интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни. Особено допустими са такива операции по обработка, защото те са били изрично споменати от Европейския законодател. Той смята, че за правен интерес може да се приеме, ако субектът на данните е клиент на контролера (съображение 47 изречение 2 от GDPR).

 1. Законни интереси, преследвани от администратора или от трето лице

Когато при обработването на лични данни се основава на член 6, параграф (1f) от GDPR нашият законен интерес е да извършваме нашия бизнес в полза на благосъстоянието на всички наши служители и акционери.

 1. Период, за който личните данни ще бъдат съхранявани

Критериите, използвани за определяне на периода на съхранение на личните данни е съответно периода на законово съобразеното задържане. След изтичане на този срок, съответните данни се рутинно изтриват, доколкото те вече не са необходими за изпълнение на договора или за иницииране на нов договор.

 1. Предоставяне на лични данни като законово или договорно задължение; Изискване, необходимо за сключване на договор; Задължение на субекта на данните за предоставяне на личните данни; възможни последствия при липса на предоставяне на такива данни

Ние тук изясняваме, че предоставянето на лични данни се изисква частично от закона (напр. данъчни регламенти) или може да доведе до договорни разпоредби (например информация за договорните партньори). Понякога те могат да бъдат необходими за сключване на договор, който субектът на данни ни предоставя лични данни, които впоследствие трябва да бъдат обработен от нас. Субектът на данните е например, задължен да ни предостави лични данни, когато фирмата подписва договор с него или нея. Непредоставянето на личните данни, би имало последица, че не може да бъде сключен договорът със субекта на данните. Преди личните данни да се осигурят от субекта на данни, субектът на данните трябва да се свърже с всеки служител. Служителят разяснява на субекта на данните, дали предоставянето на лични данни се изисква от закон или договор или е необходимо за сключването на договор, дали е налице задължение за предоставяне на лични данни и за последиците от непредоставяне на такива.

 1. Съществуване на автоматизирани решения

Като отговорна Компания, ние не използваме автоматични решения или профилиране.

Тази Декларация за поверителност е разработена в сътрудничество с немски адвокати от УАЙЛД БОЙГЕР СОЛМЕКЕ, Кьолн.